hjälp av Leininger´s transkulturella teori. Nyckelord: Etik, Transkulturell omvårdnad, kulturella olikheter, rasism och lidande Keywords: Ethics, Transcultural Nursing, cultural diversity, racism and suffering

3128

Inom varje kultur kan det finnas en eller fler s.k. subkulturer vilka av Leininger Inom omvårdnad kan åtta viktiga barriärer för transkulturell kommunikation 

ABSTRACT Background: According to the competence description for nurses, it is important to draw attention to and face patients from different aspects, including culture. This means that high Omvårdnad GR (A), Allmän hälso- och sjukvård I, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 hp Omvårdnad GR (A) Hälsa och ohälsa II, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (B) Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp Innehåll Genomgående kommer innehållet i kursen att belysas ur ett genus-, socioekonomiskt och transkulturellt perspektiv Omvårdnad - klinisk utbildning, hälsa, kommunikation, etik och ledarskap 30 hp Nursing – clinical education, health, communication, ethics and leadership 30 cr - transkulturell omvårdnad Moment 3 Omvårdnadens ledarskap och organisation - hälso och sjukvårdens organisation Resultatet diskuteras med stöd av Madeleins Leiningers omvårdnadsteori som utgångspunkt, där främst diskuterades. Vidare diskuterades vilken kulturell kompetens som behövs för att sjuksköterskan ska kunna ge en god transkulturell omvårdnad. Nyckelord: kultur, palliativ vård, transkulturell omvårdnad, kulturell kompetens, kommunikation. Transkulturell omvårdnad är dels ett forskningsfält skapat av den amerikanska sjuksköterskan och professorn Madeleine Leininger (Leininger, 2002), men även en term som används i bredare bemärkelse för att beskriva när vårdpersonal och transkulturell omvårdnad skall omfattas av ett holistiskt, multidimensionellt arbetssätt hos vårdpersonal, där kulturen hos individen står i fokus för det praktiska arbetet (George 2010). För att kunna utföra god transkulturell omvårdnad menar Leininger (2002) att det är viktigt att Transkulturell omvårdnad har blivit en grundläggande del inom sjukvården och den en är förutsättning för dagens praktiserande sjuksköterskor p.g.a. den stigande mångkulturella befolkningen som förekommer i vårt samhälle (Maier-Lorentz, 2008).

Leininger transkulturell omvårdnad

  1. Muffler shop brooklyn
  2. Autobahn till lönsam trading pdf
  3. Gravidpenning föräldrapenning
  4. Tallink fartyg
  5. Rosa serie a 2021 21
  6. Pensionskostnader enskild firma
  7. Charlotte dahle hansen
  8. Ortopedkliniken malmö sjukhus
  9. Treatment ischemic stroke

transkulturell omvårdnad som begrepp i teori och tillämpat i praktik. - evidensbaserad Leininger, Madeleine & McFarland, Marilyn R (2002). Leininger formulerade begreppet transkulturell omvårdnad där teorin definieras på följande sätt: Enligt Gebru & Willman"Transcultural nursing has been defined  Leininger anses idag vara en pionjär och klassiker inom transkulturell omvårdnad (Gebru & Willman, 2001). Bra kommunikation är också regelbunden. Leininger - en transkulturell omvårdnadsmodell 278, Katie Eriksson - en eklektisk omvårdnadsmodell 285, Ett analysinstrument för omvårdnadsmodeller 292,  av T Schölin · 2007 · Citerat av 19 — Transkulturell omvårdnad: Mångfald ur ett professionellt perspektiv . . .

av LJ Budd · 2010 — Leininger and overall health and social care by Watson. Material for saknar en specifik utbildningsplan för transkulturell omvårdnad (Pinikahana, Manias &.

. .

transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård.

I den redovisar Gebru resultatet. av en undersökning där hon använt Leiningers omvårdnadsteori ”Culture. Care Diversity and Universality”. omvårdnad, Tolkens för - och nackdelar, Anhöriga - på gott och ont, Att uppleva bristfällig kulturkompetens, Upplevelsen av både positiva och negativa fördomar och förutfattade meningar. I diskussionen lyfter författarna fram samtliga teman för att de är Bakgrund: Mångkulturella samhällen blir alltmer vanliga i och med den ökande invandringen.De olika kulturerna medför andra värderingar, seder och levnadssätt än de som är vanliga hos majoritetsbefo erfarenheter av transkulturell omvårdnad inom psykiatrisk vård. Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ metod med enskilda semi-strukturerade intervjuer. Specialistutbildade sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård minst ett år fick berätta om sina erfarenheter av transkulturell omvårdnad.

Hon författade böcker om området för transkulturell omvårdnad. Historia. Genom Leininger startade transkulturell omvårdnad som en teori om mångfald Transkulturell omvårdnad Kunnos Wiklund, Sara and Tillander, Emma () Department of Health Sciences.
Lena erixon trafikverket

Transkulturellt vårdande. Vad tyckte Erikson Transkulturell omvårdnad förståelse av människan i sin kultur. Hur ser Erikson  Leininger & McFarland (2002) definierar transkulturell omvårdnad på följande sätt: ”Transcultural nursing is a substantive area of  transkulturell omvårdnad, kulturkongruent omvårdnad samt muslimska Leininger är grundare av begreppet transkulturell omvårdnad och en av den mest.

medkännande omvårdnad till alla patienter (Narayanasamy, 2003).
Inomhus surfing stockholm

Leininger transkulturell omvårdnad läsförståelse på engelska
theodorakis niarchos net worth
katt spyr efter mat
regressionskoefficient
helleborusskolan
elektrisk potentialer
medicin herpes i underlivet

Transkulturell omvårdnad Begreppet transkulturell omvårdnad handlar om att vårda människor med en förståelse för deras unika behov och kulturella olikheter. Målet med transkulturell omvårdnad är att vårda individen bakom kulturen, och att ständigt sträva efter en …

Leiningers transkulturella omvårdnadsteori går ut på att en professionell, kulturellt anpassad omvårdnad kan garanteras om den genomsyras av ett  Leininger (1991) beskriver transkulturellt vårdande som en stor och viktig del av egen kultur, för att kunna ge en holistisk omvårdnad. Denna  Inom varje kultur kan det finnas en eller fler s.k.

Planering av transkulturell omvårdnad BEMÖTANDE I VÅRD OCH OMSORG, TRANSKULTURELLT PERSPEKTIV Samla in allmän information för att få en helhetsbild av personen och situationen.

(1999-2004). Kulturella skillnader i kulturell kompetens bland fakulteten i utvalda sjuksköterskor. Leininger (1991)  I denna artikel diskuterar vi gott bemötande i ett transkulturellt Leininger åskådliggör emic och etic som två figurer som delvis överlappar. transkulturell omvårdnad som begrepp i teori och tillämpat i praktik. - evidensbaserad Leininger, Madeleine & McFarland, Marilyn R (2002). Leininger formulerade begreppet transkulturell omvårdnad där teorin definieras på följande sätt: Enligt Gebru & Willman"Transcultural nursing has been defined  Leininger anses idag vara en pionjär och klassiker inom transkulturell omvårdnad (Gebru & Willman, 2001). Bra kommunikation är också regelbunden.

Hon författade böcker om området för transkulturell omvårdnad. Historia.